DONATIES APO

De werkgroep Andere Publieke Omroep (APO) heeft zich jarenlang ingespannen om de politiek te bewegen over te gaan tot hervorming van de publieke omroep, waarbij de kerntaken t.w. het brengen van informatie en cultuur centraal komen te staan en de publieke omroep te bevrijden van oneigenlijke elementen, zoals het brengen van reclameboodschappen en de daarmee gepaard gaande programmering gericht op grote groepen mensen. Daarmee kan ook de creativiteit van de makers worden bevorderd.

APO zal binnen kort in de huidige vorm ophouden te bestaan, nu de oorspronkelijke initiatiefnemer besloten heeft zich terug te trekken uit het project. Ter gelegenheid hiervan heeft APO een bundel in voorbereiding die een overzicht bevat van de activiteiten en een duidelijke boodschap aan de politiek in de komende kabinetsperiode. De presentatie hiervan zal plaats vinden tijdens de (in)formatiefase van het nieuwe kabinet.

De bundel zal worden gepresenteerd op een bijeenkomst, waarvoor een gezelschap van deskundigen en betrokkenen zal worden uitgenodigd, waaronder vakjournalisten.

Voor de bekostiging van de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van deze bijeenkomst en van de bijeenkomst zelf zoekt APO financiële ondersteuning. De kosten hebben betrekking op het inhuren van freelancers, zaalhuur incl. ravitaillering en het genereren van publiciteit.

De activiteiten van APO zijn ondergebracht in de Stichting beheer donaties APO.

Een donate button vindt u hier http://www.anderepubliekeomroep.eu/contact