U bent hier

Home » Blogs » blog van Koos Kalkman

Toekomstvisie omroepprominenten op programmering publieke omroep

Het publieke omroepsysteem is achterhaald en helemaal vastgelopen. Dat is een van de belangrijke conclusies uit een onderzoek onder zestien omroepprominenten dat in opdracht van de werkgroep ‘Andere Publieke Omroep’ is verricht door de onderzoeker Dr. Harold de Bock. Voor de kwaliteit van de informatie via de publieke omroep gaven de geïnterviewden het cijfer 6,8 en voor de culturele programma’s een 6,5.

Onderzoeker De Bock sprak ruim tien uur met omroepinsiders, - voor het merendeel leidinggevenden, programmamaker of journalist - over elf onderwerpen, variërend van het omroepbestel, de programmatische inhoud tot de door het kabinet Rutte opgelegde bezuinigingen van € 200 miljoen. Doordat anonimiteit werd gegarandeerd konden de deelnemers aan het onderzoek het achterste van hun tong laten zien.
De minister van OCW, Marja van Bijsterveldt, die vrijdag 17 juni jl. haar mediabeleid openbaarde, kreeg onder andere de volgende suggesties van de omroepspecialisten:
• De historische basis voor de huidige publieke omroep is vervallen, de verzuilde maatschappij verdwenen en het omroeplidmaatschap is oneigenlijk geworden.
• Het is in drie tot vijf jaar doorpakken naar een nationale omroep zonder omroepen of terug naar een bestel waarin omroepen hun zeggenschap over geld weer terugkrijgen. Tussenvormen met gedwongen samenwerkingsvormen gaan niet lukken.
• Als werkmodel voor de toekomst kunnen omroepen worden omgebouwd tot productiehuizen met eigen speciale status. De informatieve programmering kan uit vier lagen worden opgebouwd: nieuws, actualiteiten, ideologische programma’s en onderzoeksjournalistiek.
• De bezuinigingen zijn onbezonnen omdat er geen visie op de publieke omroep achter zit. Informatieve en culturele programma’s van niveau met een bescheiden publiek zijn het eerste slachtoffer. Uiteindelijk is het bestel kijkcijfergedreven.